Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy sieci internet mogą korzystać z platfrmy GeoNews.

Treści zamieszczane w platformie GeoNews są dostępne dla wszystkich użytkowników.

GeoNews udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych wybranych przez użytkowników.

GeoNews nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z platformy.

2. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Konto – zestaw artybutów identyfikujący użytkownika systemu. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Konto jest zabezpieczone hasłem lub jest autoryzowane po przez kody autoryzacyjne wysyłane na skrzynkę pocztową użytkownika.

GeoNews – internetowy serwis prowadzony w domenie lzx.pl przez SERVISCOSYSTEMS Sebastian Rosiński, NIP 762-193-02-36, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, polegający na precyzowaniu potrzeb użytkownika i dostarczaniu wyselekcjonowanych danych.
GeoNews jest dostępny po przez stronę www pod adresem www.lzx.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z systemu, może posiadać konto.

News – wynik wyszukiwania – informacja opatrzona zestawem atrybutów. News może być utworzony przez każdego użytkownika posiadającego konto w serwisie.

3. Rejestracja w GeoNews

Konto w serwisie GeoNews może posiadać każda osoba, instytucja, firma.

W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie, aplikacji należy podać adres email (inny niż tymczasowy oraz inny niż anonimowy) lub hasło, zaakceptować Regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail.

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po podaniu loginu i hasła (logowanie) lub skorzystaniu z linku autoryzacyjnego.

GeoNews nie jest przeznaczone dla osób po niżej 13 roku życia.

Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a GeoNews umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z GeoNews w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego konta.

Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

4. Podstawowa funkcjonalność GeoNews

Użytkownicy zlecają platformie GeoNews monitorowanie serwisów ogłoszeniowych w ich imieniu.

Każdy użytkownik może utworzyć wyszukiwanie które składa się z zestawu atrybutów definiujących potrzebę użytkownika.

Użytkownik odpowiada z treść jego zapytania. Użytkownik określa częstość z jaką serwis w imieniu użytkownika dokonuje sprawdzenia istnienia nowych ofert.

GeoNews dostarcza użytkownikowi newsy spełniające warunki określone w wyszukiwaniu.

Użytkownik zgadza się na przyjmowanie wiadomości email z nowymi wynikami wyszukiwania oraz w komunikatami systemowymi.

5. Zasady korzystania z GeoNews

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu GeoNews, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie.

GeoNews może podejmować decyzję o usunięciu danego news nie podając przy tym przyczny oraz może zablokować konto użytkownika, który takiego newsa dodał.

GeoNews gromadzi dane o użytkowniku które nie są publikowane. Takie jak: adres ip pod jakim użytkownik korzysta z systemu, adres email.

Niedozwolone jest zamieszczanie w GeoNews linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.

Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie newsami, do nie spamowania serwisu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu i korzystanie z serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

6. Rola operatora GeoNews

W ramach działania serwisu GeoNews operator udostępnia narzędzia mające na celu umożliwienie korzystania z funkcji serwisu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu GeoNews, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w GeoNews.

W uzasadnionych przypadkach łamania regulaminu operator może usuwać newsy oraz konta użytkowników.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze operator zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.

W uzasadnionych przypadkach i zakresie operator może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności GeoNews (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego konta.

Operator dokłada wszelkich starań aby serwis działa poprawnie jednak zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności serwisu oraz działania niezgodnego z oczekiwanym.

Operator zobowiązuje się naprawiać wszelkie usterki i wadliwe dzialanie serwisu.

7. Ochrona prywatności

Poza danymi zwiazanymi z neswem, GeoNews gromadzi takie dane jak:

email,

adresy ip użytkownika

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych użytkowników, jest operator. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazane operatorowi przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook, Google w związku z logowaniem się użytkownika w GeoNews za pomocą tych operatorów.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez operatora zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez operatora usług w ramach GeoNews oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa operatora.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie operatora czynności dotyczące usług świadczonych w ramach działania GeoNews).

Dane osobowe użytkowników są chronione przez operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

8. Zakończenie korzystania z serwisu

Użytkownik zawsze może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez złożenie stosownej wiadomości i wysłanie jej na adres lzx@lzx.pl. Wiadomość musi być wysłana z adresu email na jaki jest założone konto użytkownika.

Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:

Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób

Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,

Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie użytkownik zamieścił w serwisie.

9. Informacja o przetwarzaniu danych

  • Administratorem Pani/a danych osobowych jest SERVISCOSYSTEMS z siedzibą Udrzynek 79, e-mail: lzx@lzx.pl
  • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail lzx@lzx.pl
  • Dane będą przetwarzane w celu dostarczania informacji dla użytkownika na podstawie zgody wyrażonej podczas rejestracji w systemie.
  • Dane będą przechowywane przez okres 5lat
  • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

10. Postanowienia końcowe

Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

O wszelkich zmianach w regulaminie użytkownicy zostaną poinformowani.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach oraz wysłania stosownej informacji do użytkowników.

W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy, na zasadach określonych w powyższych punktach 8.2.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.